Giới thiệu sản phẩm  
Hạt gỗ tròn - 5mm
(THLCTRON-0-5-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt tròn 10mm, mặt thánh hạt tròn phẳng gỗ (ảnh)
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn dẹt (ảnh)
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 6mm - mặt thánh chữ nhật, 4 hạt sáng danh gỗ tròn dẹt (ảnh)
Chúa Kitô Vua - 65
(TCJSUAO-35-65-4500)
- Qui cách: 65cm/25.5"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 60 - (Trắng)
(TCJSKTVT-00-60-3000)
- Qui cách: 60cm/23.6"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Kitô Vua (1) - 30
(TCJSKTV-00-30-750)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.75kg/1.65lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Fatima - 100 (Xanh)
(TCFMDCM-0-103-11000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 8kg/17.6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ để bàn - 20 (TT)
(TRTGGOTT-B-20-1000)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 25 (TV)
(TRTGGOTV-00-25-400)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Tượng Chuộc Tội (Không Thánh Giá) - 50 (84)
(TRTGTGI-28-50-3500)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá - 30
(TRTGJSS25-30-50-800)
- Qui Cách: 30cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu trắng)
(PCJSAUM-12-30-900)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 17
(PCJSCKV-15-20-280)
- Qui cách: 17cm/6,69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Trái Tim - 30 (màu đỏ)
(PCJSCTT-11-30-1000)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: 0.75kg/1.65lbs
- Trọng lượng: Porcelain và viền mạ vàng
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 35 (màu trắng)
(PCGTTGT-23-35-2550)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Hoa Huệ - 50 (Không sơn)
(TYGS380A-VT-50-5000)
- Qui cách: 50cm/19,69"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 65 (Màu)
(TYGS485C-VT-65-5800)
- Qui cách: 65cm/25,59"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 6kg/13,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ La Vang Việt Nam - 120 (Không sơn)
(TYLV430A-VT-120-15000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 15kg/33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần Quỳ - 40 (Không sơn)
(TYCT405A-VT-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 8kg/17,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 20 (35)
(TDTGTGT-8-25-1600)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 56x45 (96)
(TDTGTGO-47-58-6000)
- Qui Cách: 56cmx45cm/22.0"x17.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Sầu Bi - 10 (15)
(TDDMPIE-0-10-286)
- Qui Cách: 10cm/3.93"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 24 (04)
(TDDMB25-12-26-570)
- Qui Cách: 24cm/9.44"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Trái táo và chữ "God bless You"
(BTTRTTGBY-13-14-60)
- Quy Cách: 13cm x 13.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.1kg
- Nguồn: Fatima Company
Mặt Cười "God Bless You"
(BTTRMSU-10-17-160)
- Quy Cách: 8cm x 15.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá Mặt Nhật
(BTTRG31-14-21-160)
- Quy Cách: 12.5cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.15kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chữ "Love Never Fails"
(BTTRCKL-20-25-205)
- Quy Cách: 28cm x 20cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.12kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá - 22x58
(BTAGSVT-22-58-570)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.55kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim Chúa - 25x53
(BTAGCTR-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân) - 23x52
(BTAGMBC-23-52-462)
- Quy Cách: 23cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.45kg
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Trái Tim - 22x60
(BTAGMTR-22-60-950)
- Quy Cách: 22cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.9kg
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale