Giới thiệu sản phẩm  
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 6mm - mặt thánh trái tim (ảnh), 4 hạt sáng danh gỗ tròn 6mm
Hạt gỗ tròn - 14mm
(THLCTRON-0-14-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim (decal) - 10
(THLCHEART-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ tròn  10mm, hạt sáng danh khắc hình
(THDTKRD-10-10-12)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ La Vang Việt Nam - 120 (Không sơn)
(TYLV430A-VT-120-15000)
- Qui cách: 120cm/47.2"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 15kg/33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lên Trời - 130 (Không sơn)
(TYLT656A-VT-130-20000)
- Qui cách: 130cm/51,18"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 38kg/83,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 100 (Màu)
(TYGT671C-VT-100-15000)
- Qui cách: 100cm/39.3"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 15kg/33lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 40 (Màu)
(TYGS486C-VT-40-2000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá (Màu đồng) - 25 (51)
(TRTGSXD3-12-22-185)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá Kiểu Gậy Giáo Hoàng - 100 (sơn màu đồng)
(TRTGTGI-0-100-4000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Composite
- Trọng Lượng: 11kg/24.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá tròn poly - 30
(TRTGTRON-VC-30-250)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 90 (N)
(TRTGGON-00-90-20000)
- Qui Cách: 90cm/35.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Trái Tim Chúa - 25x53
(BTAGCTR-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa vác Thánh giá - 18x56
(BTAGSVT-18-56-500)
- Quy Cách: 18cm x 56cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa cầu nguyện - 15x53
(BTAGCCN-15-53-500)
- Quy Cách: 18cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ bế Chúa (bán thân, nghiêng phải) - 25x53
(BTAGMTC-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 13
(PCDMMDB-4-14-95)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.12kg/0.26lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 13 (màu trắng)
(PCCTGSG-7-17-161)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.15kg/0.33lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ La Vang - 30
(PCDMLV2-10-30-398)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 35 (Trắng)
(PCDMLPL-10-35-820)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Hoa "God Is Love" (để bàn và cắm bút)
(BTTRGIB-29-15-230)
- Quy Cách: 28cm x 14.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.20kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá và bàn tay cầu nguyện
(BTTRISY-18-29-205)
- Quy Cách: 18cm x 29cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.20kg
- Nguồn: FatimaCompany
Tim Đôi Love Never Fails (lớn)
(BTTRIMR-32-27-283)
- Quy Cách: 35cm x 29cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.27kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập Giá và Chùm Nho (để bàn)
(BTTRTGN-13-23-165)
- Quy Cách: 13cm x 26cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.07kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức đựng nước thánh - 14 (16)
(TDDMLDN-0-12-266)
- Qui Cách: 14cm/5.51"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.25kg/0.55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 25 (85)
(TDDM085-GP-25-500)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 24 (04)
(TDDMB25-12-26-570)
- Qui Cách: 24cm/9.44"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.45kg/0.99lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 15x20 (91)
(TDDMHCG-7-22-1200)
- Qui Cách: 15cmx20cm/5.90"x7.87"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.35kg/0.77lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia bán thân - 80
(TCGTTG8-56-73-11)
- Qui cách: 80cm/31.4"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 250
(TCJSKVA-0-250-85000)
- Qui cách: 250cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Hài đồng - 36 (Trắng)
(TCJSCAG-19-36-30)
- Qui cách: 36cm/14.1"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Thương Xót - 180
(TCJSUAH-0-180-60000)
- Qui cách: 180cm/70.8"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale