Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Gia Thất - 50
(TCGTTGT-0-50-5000)
- Qui cách: 50 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Phù hộ (Triều thiên) - 165
(TCBCBCUIR-0-16-40000)
- Qui cách: 165cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Phù Hộ - 80
(TCBCDCM-27-80-5500)
- Qui cách: 80cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 100
(TCGSGBC-0-100-9000)
- Qui cách: 100 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 32x40 (93)
(TDDMCGL-35-44-4100)
- Qui Cách: 32cmx40cm/12.5"x15.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.7kg/3.74lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 45 (24)
(TDJSCGT-39-50-3100)
- Qui Cách: 45cm/17.7"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 3kg/6.6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Mẹ Thiên Chúa - 23x28 (38)
(TDDMBCV-28-34-2300)
- Qui Cách: 23cmx28cm/9.05"x11.0"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.8kg/1.76lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 30 (22)
(TDGSC30-10-31-820)
- Qui Cách: 30cm/11.8"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 50 - hạt gỗ tròn 8mm - mặt thánh gỗ, 4 hạt sáng danh gỗ tròn 8mm
Hạt khúc - 8mm
(THLCKHUC-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt gỗ tròn phẳng 10mm (ảnh 2 mặt)- dây xích và mặt thánh thánh giá kim loại
Vòng đeo tay dây rút 10 - hạt gỗ tròn 10mm, trái tim (ảnh)
(THDTMNJ-10-10-10)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Bế Chúa - 70 (Không sơn)
(TYGS681A-VT-70-6000)
- Qui cách: 70cm/27.5"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 6kg/13.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa - 30 (Không sơn)
(TYGS648A-VT-30-2000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên thần đựng nước thánh - 20 (Không sơn)
(TYCT364A-VT-20-500)
- Qui cách: 20cm/7.87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 0.5kg/1.1lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bộ tượng giáng sinh - 20 (Màu)
(TYGT178C-VT-20-4000)
- Qui cách: 20cm/7,87"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 4kg/8,8lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 20 (D)
(TRTGGOD-00-20-200)
- Qui Cách: 20cm/7.87"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá gỗ - 50 (TV)
(TRTGGOTV-00-50-3500)
- Qui Cách: 50cm/19.6"
- Chất Liệu: Gỗ Pơmu
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh giá poly - 70 (Màu đồng)
(TRTGDEPD-VC-70-2500)
- Qui Cách: 70cm/27.5"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2.5kg/5.5lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Giá để bàn - 10 (Màu đồng)
(TRTGGDB-HG-10-500)
- Qui Cách: 10cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Trọng Lượng: 0,4kg
- Nguồn: Fatimacompany
Neo "Jesus"
(BTTRNJS-15-17-96)
- Quy Cách: 14.5cm x 16cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.08kg
- Nguồn: FatimaCompany
Thập giá và trái tim Jesus
(BTTRT09-28-21-210)
- Quy Cách: 20.5cm x 27cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.22kg
- Nguồn: FatimaCompany
Sao "Joy To The World"
(BTTRSTJ-19-23-162)
- Quy Cách: 17.5cm x 22cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.15kg
- Nguồn: FatimaCompany
Trái táo và chữ "Love Never Fails"
(BTTRTRI-14-15-124)
- Quy Cách: 13cm x 13.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.1kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 30 (Xanh đậm)
(PCDMBO3-13-30-550)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 15
(PCGTGTG-13-15-380)
- Qui cách: 15cm/5.90"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.42kg/0.92lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Kitô Vua - 17
(PCJSCKV-15-20-280)
- Qui cách: 17cm/6,69"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2,2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse Thợ - 30
(PCCTGSG-12-30-560)
- Qui cách: 30cm/11.8"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.7kg/1.54lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Gia Thất - 20x58
(BTAGGIT-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chúa Chiên Lành - 16x52
(BTAGCCC-16-52-500)
- Quy Cách: 16cm x 52cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 20x58
(BTAGDBO-20-58-500)
- Quy Cách: 20cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 18x50
(BTAGMAJ-18-50-500)
- Quy Cách: 18cm x 50cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: Fatimacompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale