Giới thiệu sản phẩm  
Thánh Giá - 20 (Màu đồng)
(TRTGJSTGC-11-20-67)
- Qui Cách: 20cm
- Chất Liệu: Thánh giá gỗ, tượng composite
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 100 (N)
(TRTGGON-00-100-40000)
- Qui Cách: 100cm/39.3"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giá - 25 (81)
(TRTG81-GP-25-300)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.3kg/0.66lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh giá gỗ - 80 (NC)
(TRTGGONC-00-80-18000)
- Qui Cách: 80cm/31.4"
- Chất Liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phaolô - 62
(TCCTPHL-0-62-3500)
- Qui cách: 62 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên thần Michael - 35
(TCCTMIC-CH-35-1200)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Composite
- Trọng lượng: 1.2kg/2.64lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Đức Mẹ Phù Hộ - 220
(TCBCBC1-0-200-65000)
- Qui cách: 220 cm
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Giuse bế Chúa Giêsu - 200 (Nâu)
(TCGSBCB-00-200-45000)
- Qui cách: 200cm/78.7"
- Chất liệu: Composite
- Nguồn: Fatimacompany
Chúa vác Thánh giá - 22x58
(BTAGSVT-22-58-570)
- Quy Cách: 22cm x 58cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.55kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ và Chúa Hài Đồng - 25x53
(BTAGGIS-25-53-690)
- Quy Cách: 25cm x 53cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.65kg
- Nguồn: FatimaCompany
Lời Cầu Nguyện - 22-54
(BTAGTP2-22-54-465)
- Quy Cách: 22cm x 54cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.5kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ cầu nguyện - 25x60
(BTAGEAG-25-60-600)
- Quy Cách: 25cm x 60cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.6kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ La Vang - 35
(PCDMLV3-14-35-780)
- Qui cách: 35cm/13.7"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 1kg/2.2lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên thần bay Noel - 23
(PCCTTTE-9-23-120)
- Qui cách: 23cm/9.05"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 13
(PCDMLDB-5-14-84)
- Qui cách: 13cm/5.11"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: Fatimacompany
Thánh Gia Thất - 8
(PCGTTGT-7-8-80)
- Qui cách: 8cm/3.14"
- Chất liệu: Porcelain và viền mạ vàng
- Trọng lượng: 0.1kg/0.22lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thiên Thần Quỳ - 40 (Màu)
(TYCT405C-VT-40-3000)
- Qui cách: 40cm/15,75"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 3kg/6,6lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Bệ tượng - 40x40x85 (Không sơn)
(TYKH338A-VT-85-25000)
- Qui cách: 40cmx40cmx85cm 15,74"x15,74"x33,46"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 25kg/55lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Bernadette - 30 (Màu)
(TYCT472C-VT-30-2000)
- Qui cách: 30cm/11,81"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 2kg/4,4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Ban Ơn - 120 (Màu)
(TYBO489C-VT-120-20000)
- Qui cách: 120cm/47,24"
- Chất liệu: Composte và đá cẩm thạch
- Trọng lượng: 20kg/44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Đức Mẹ Lộ Đức - 15 (08)
(TDDMD15-0-15-169)
- Qui Cách: 15cm/5.90"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.2kg/0.44lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 50x38 (89)
(TDTGTGM-39-52-5400)
- Qui Cách: 50cmx38cm/19.6"x14.9"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 2kg/4.4lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Phaolô - 25 (27)
(TDCTL25-9-27-520)
- Qui Cách: 25cm/9.84"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 0.4kg/0.88lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Thánh Gia Thất - 34 (30)
(TDTGT30-28-36-3000)
- Qui Cách: 34cm/13.3"
- Chất Liệu: Poly
- Trọng Lượng: 1.5kg/3.3lbs
- Nguồn: FatimaCompany
Jesus Bless Our Home With Love
(BTTRBSW-28-10-100)
- Quy Cách: 26cm x 7cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.05kg
- Nguồn: FatimaCompany
Chìa Khóa "Jesus is your answer"
(BTTROUW-37-18-175)
- Quy Cách: 37cm x 18cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.17kg
- Nguồn: FatimaCompany
Đồng Hồ Thập Giá "God Is Love"
(BTTRHPV-23-48-1300)
- Quy Cách: 23 cm x 48cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 1.30kg
- Nguồn: FatimaCompany
Mặt Cười "God Bless You"
(BTTRMSU-10-17-160)
- Quy Cách: 8cm x 15.5cm
- Chất Liệu: Gỗ
- Trọng Lượng: 0.13kg
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt gỗ tròn - 12mm
(THLCTRON-0-12-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Chuỗi 10 - hạt tròn 14mm - thánh giá gỗ
(THTHROS-10-14-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany
Trái tim (decal) (màu trắng) - 10
(THLCHTRG-PIC-10-100)
- Chất liệu: Gỗ trắng
- Nguồn: FatimaCompany
Hạt khúc - 8mm
(THLCKHUC-0-8-100)
- Chất liệu: Gỗ
- Nguồn: FatimaCompany

International Cards
 
catholic bibles, catholic gift, catholic book, rosary, rosaries, miraculous medal, catholic catechism, catholic art, catholic, jewelry, catholic shopping, catholic store, catholic bookstore, catholic, bible, catholic tape, catholic music, catholic movie, church supplies, crucifix, cross, first communion gift, baptism gift, Sach ton giao, sach xa hoi, tuong, anh, qua tang, tranh cong giao, san pham cong giao, an pham cong giao, tuong anh, tranh theu, bang dia nhac, phim anh, chuoi, trang hat, lien, catholic products, book, books, Chen le, Chén lễ, Chalices, Pyxes, Monstrances, Mặt nhật, mat nhat, Christian Supply, christian supplier, christian wholesale